méhészeti pályázat

Beadható a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatás.

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis)
támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a
kérelmező vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére
jogosult legfeljebb kettő darab méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház
üzemben tartásához kapcsolódó megfizetett, és igazolt költségekre, továbbá a Rendeletben
meghatározott feltételekkel a megvásárolt OBU fedélzeti rendszer megvásárlásához
kapcsolódó költségekre.

A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring
vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a
kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR).

I. Ügyfélnyilvántartási kötelezettségek

1.) Csekély összegű támogatás iránti kérelmet (a továbbiakban: támogatási kérelem) csak
azon ügyfél (kérelmező) nyújthat be, aki/amely a mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Támogatási törvény) foglalt
alábbi nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett.

A Támogatási törvény szerinti elektronikus kérelembenyújtási kötelezettségre tekintettel a
Támogatási törvény 28. § (3a) bekezdése alapján a kérelem benyújtásakor az
kérelmezőnek
(elsődleges képviselőjének/meghatalmazottjának/kamarai meghatalmazottjának, amennyiben
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara [a továbbiakban: NAK]
honlapján aktuálisan közétett
tájékoztató
alapján az intézkedésre kiterjed a kamarai meghatalmazás) már „kérelemre
nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként kell szerepelnie a Magyar Államkincstár (a
továbbiakban: Kincstár) által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási
Rendszerben (a továbbiakban: ügyfélnyilvántartás).

2.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyfél nyilvántartásba vételére, valamint a
nyilvántartásba vett adatokra vonatkozó változásbejelentési kötelezettségének teljesítésére az
Egységes Mezőgazdasági Ügyfélnyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és
változás bejelentés szabályairól szóló
12/2023. (II. 1.) számú Kincstár Közlemény
rendelkezései irányadóak.

A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásában szereplő adatok
alapján végzi, ezért kérjük, fordítson kiemelt figyelmet arra, hogy a Kincstár ügyfél
nyilvántartási rendszerében szereplő adatai naprakészek legyenek, és tegyen eleget a
nyilvántartáshoz kapcsolódó változásbejelentési kötelezettségeinek is.

3.) Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a Kincstár által üzemeltetett elektronikus
kérelemkitöltő felületen évente egyszer kötelező az ügyfélnyilvántartási adatokat érintő
adategyeztetés.

Az adatok ellenőrzésének szükségességét az elektronikus kérelemkitöltő felületen a
belépéskor megjelenő figyelmeztető üzenet jelzi. Amennyiben az ügyfél számára az éves
ellenőrzés elvégzése szükségessé válik, akkor annak a felületen részletezett módon történő
teljesítéséig kérelembenyújtás nem lehetséges, kizárólag az adatok helyesbíthetőek,
javíthatóak, valamint az ügyfélnyilvántartási ügyek intézhetőek.

Nem szükséges adategyeztetés, ha az ügyfél:

2023. január 1jét követően kérelmezte az ügyfélnyilvántartásba történő
nyilvántartásba vételét;

2023. január 1jét követően már nyújtott be ügyfélnyilvántartási adatok módosítása
iránti kérelmet.

Az adatellenőrzést az ügyfél az erre vonatkozó nyilatkozat vagy ügyfélnyilvántartási adatait
módosító kérelem ügyfélkapus (Kormány által biztosított elektronikus azonosítási
szolgáltatással elérhető) azonosítást követő benyújtásával végezheti el.

III. A támogatás mértéke
A támogatás mértéke az igénylő üzemeltetésében lévő, legfeljebb kettő darab méhészeti
eszközhordozó járműre, illetve vándor méhesházra tárgyévben (a támogatási kérelem
benyújtásának évét megelőző naptári évben), azaz a 2022. évben igazoltan megfizetett
kötelező gépjármű felelősségbiztosítási, illetve a tárgyévi gépjárműadó költsége, továbbá
OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén méhészeti eszközhordozó járművenként
(5 évente az
OBU fedélzeti rendszer nettó ára, de legfeljebb 40 ezer forint).

IV. A támogatási kérelem, a hozzá kapcsolódó egyéb kérelmek és a kapcsolódó
dokumentumok benyújtásának módja, határideje

A támogatási kérelmet, valamint a kérelemre indult eljárás során minden dokumentumot
elektronikusan, a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus
azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen
keresztül kell benyújtani.

Az elektronikus kérelembenyújtási kötelezettségre tekintettel a támogatási kérelem
benyújtásra vonatkozóan a Kincstár elektronikus űrlapot alakít ki, így nem rendszeresít
papír alapú nyomtatványokat.

A nem elektronikus úton benyújtott kérelmet a Kincstár tekintettel a Támogatási törvény 56.
§ (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra visszautasítja, az egyéb nem elektronikus úton
benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

1) Támogatási kérelem

Egy igénylő adott támogatási évben csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelem kizárólag az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető
elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus
űrlapon

2023. február 15. 09:00:00 és 2023. április 15. 23:59:59 között

az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések Nemzeti támogatások
Mezőgazdasági csekély összegű támogatás hészeti járművek üzemeltetési
költségeinek támogatása menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Figyelemmel arra, hogy 2023. április 15én a Kincstárnál a munka szünetel, így a kérelmeket
legkésőbb 2023. április 17. 23:59:59ig lehet benyújtani.

A csatolandó dokumentumokat olvasható minőségben (szkennelve, pl. PDF, jpg
formátumban) kell csatolni.

A támogatási kérelem elektronikus kérelemkitöltő felületének használatához a
Felhasználói
kézikönyv és kitöltési útmutató méhészeti járművekre igénybe vehető támogatás
elektronikus benyújtásához
c. dokumentum nyújt segítséget.

Csatolandó dokumentumok
Minden esetben:

az Országos Magyar Méhészeti Egyesület tárgyévet követő évben, azaz 2023.
évben kiállított igazolását a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó
jármű, illetve vándor méhesház vándorlás céljára történő üzemben tartásáról,

a kérelmező üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor
méhesház 2022. március 1. és 2022. október 31. között bármely időtartamban érvényes
forgalmi engedélyét vagy ideiglenes forgalomban tartási engedély másolatát,

További, az egyes támogatható költségek vonatkozásában, a támogatási kérelemhez
csatolandó dokumentumok:

a 2022. évben befizetett kötelező gépjármű biztosítás díját tartalmazó szerződés,
illetve a 2022. évi díj összegére vonatkozó biztosítói értesítés másolatát és annak
befizetését igazoló szelvény vagy a banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát,

a 2022. évre befizetendő gépjárműadót megállapító határozat és a gépjárműadó
befizetését igazoló szelvény vagy a banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát,

OBU fedélzeti rendszer vásárlása esetén a 2022. évben kiállított számla másolatát
és a befizetést igazoló szelvény vagy banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát.

2) A támogatási kérelem módosítása

A támogatási kérelem módosítására a kialakított elektronikus űrlapon a benyújtást
követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig, 2023.
április 17. 23:59:59ig van lehetőség.

Módosítás esetén az utolsó benyújtott kérelem kerül elbírálásra, azzal, hogy a kérelem
benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja jelenti.

3) hiánypótlás, jogorvoslati kérelem, egyéb dokumentum

A hiánypótlást, a jogorvoslati kérelmet vagy egyéb dokumentumot a

www.mvh.allamkincstar.gov.hu
honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést)
követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a korábban már benyújtott
támogatás iránti kérelemhez kapcsolódóan az Általános ügyintézés Támogatáshoz
kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül kell benyújtani.

V. Egy és ugyanazon vállalkozás

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §ának
rendelkezése értelmében a csekély összegű támogatás igénybevételének további feltétele,
hogy a csekély összegű támogatást igénylő kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely
egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal tekinthető „egy és ugyanazon vállalkozásnak”.

A nyilatkozathoz kapcsolódó információkat és nyomtatványt a Kincstár
a csekély összegű
támogatások igénybevételéhez kapcsolódó „egy és ugyanazon vállalkozás” minőségről,
valamint az alkalmazott üzleti évről történő nyilatkozattételi kötelezettségről szóló
Kincstár
közleménye tartalmazza.

VI. Elektronikus kapcsolattartás

1.) A Támogatási törvénybe foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettség mellett (jelen
Közlemény II. pontjában részletezve), az elektronikus benyújtás feltétele, hogy a kérelmet
benyújtó személy (ügyfél/elsődleges képviselője/meghatalmazottja/kamarai
meghatalmazottja) rendelkezzen ügyfélkapus hozzáféréssel.

Ügyfélkapus hozzáféréssel kizárólag természetes személyek rendelkezhetnek, így az
elektronikus kérelemkitöltő felületen történő kérelembenyújtás során a nem természetes
személyek (pl.: gazdálkodó szervezetek) elsődleges képviselő vagy meghatalmazott útján
járhatnak el.

A fentiek alapján a támogatási kérelem benyújtási módjai:
a) természetes személy ügyfél esetén, amennyiben rendelkezik ügyfélkapus
hozzáféréssel, akkor az ügyfélkapuján keresztül saját nevében;

b) nem természetes személy ügyfél esetén elsődleges képviselője útján;

c) természetes személy / nem természetes személy ügyfél esetén meghatalmazott útján
ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás;

d) természetes személy / nem természetes személy ügyfél esetén kamarai
meghatalmazott útján ügyfélkapus beazonosítással történő benyújtás.

Amennyiben az ügyfél (kérelmező) elsődleges képviselő/meghatalmazott/kamarai
meghatalmazott útján jár el a támogatási kérelem benyújtása során, a kérelem
benyújtásának időpontjában az elsődleges képviselőnek/meghatalmazottnak/kamarai
meghatalmazottnak is „kérelemre nyilvántartásba vett” besorolású ügyfélként ügyfél
azonosítóval kell rendelkeznie.

2.) A Támogatási törvény szerinti kötelező elektronikus kérelembenyújtásra tekintettel a
Támogatási törvény 55/A. § (1) bekezdése alapján a Kincstár az értesítéseket, döntéseket
elektronikus úton közli a kérelmezővel, elsődleges képviselőjével, meghatalmazottjával.

A kérelmezőnek az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz
kapcsolódó dokumentumokat és a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat
(a továbbiakban együtt: beadvány) is ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően, a
Kincstár által erre a célra rendszeresített felületen, az Általános ügyintézés
Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus beküldése menüponton keresztül, a
Baromfi állatjóléti támogatás jogcím kiválasztását követően, szkennelt formában kell
benyújtania.

A beadvány Kincstár általi elektronikus fogadásának tényét az ezeket tartalmazó KR
dokumentumnak a benyújtó kérelmező vagy elsődleges képviselő/meghatalmazott/NAK
értesítési tárhelyére történő feltöltése jelenti, beérkezésének időpontját pedig KR
dokumentum igazolja. A beadvány beérkezéséről a Kincstár elektronikus úton értesíti a
kérelmezőt.

Forrás: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/