lovarda pályázat 2022

A jelen beruházási támogatás tervezett vagy már elkészült lovas létesítmények fejlesztését, bővítését, illetve tevékenységeinek támogatását tűzi ki céljának. A pályázat célközönsége: mikrovállalkozások, vidéki térségben élő magánszemélyek, őstermelők. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege max. 100 000 000 Ft, mértéke a települési besorolástól függően 50-70%.

A projekt tervezés és megvalósítása során kérjük, vegye figyelembe, hogy a projektben létrehozott
eredményeknek meg kell majd felelniük az alábbi elvárásoknak:

I. Általános elvárások:

a) A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek alá tartózó beruházási elemek közül
legalább egyet meg kell valósítani.

b) A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyén7 üzemeltetni.

c) A projektnek megfelelően kidolgozottnak kell lennie, a támogatási kérelem pontjait ki kell tölteni.

d) A támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen
egyszerűsített üzleti tervet kell benyújtania.

e) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell
összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint az átlagos piaci árnak
történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a
projektnek meg kell felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának.

f) A projektnek meg kell felelnie a felhívás mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt
egyéb feltételeknek.

g) A művelet megvalósítását szolgáló fejlesztés megtörténtét hitelesen igazoló eredeti
dokumentumoknak az ügyfél nyilvántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenőrzésre alkalmas,
rendezett formában rendelkezésre kell állniuk és köteles azokat a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak megfelelően megőrizni.

h) A támogatást igénylő köteles eleget tenni a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendeletben (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) foglaltaknak.

További részletek: https://palyazatok.org/vp6-6-4-1-1-22-palyazat-lovas-letesitmenyek-fejlesztesere/

II. Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos elvárások:

a) Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő
az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott – a
támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező által
ellenjegyzett/aláírólappal ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.

b) Építéssel járó projekt esetén az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr
alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles
és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. § (1)
bekezdése szerint egyébként nem állna fenn az építési napló-vezetési kötelezettség, akkor az építési
és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó
vonatkozó ágazati szabályozás szerint). Csak szereléssel járó technológiák beszerzése esetén
építési napló és felmérési napló vezetése, illetve műszaki ellenőr alkalmazása nem szükséges.

c) Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezőnek
a támogatási kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy a tervezett beruházás nem építési engedély
köteles (4. számú melléklet szerint) vagy az illetékes hatóság igazolásának benyújtása szükséges
arról, hogy a projekt keretében végezett tevékenység nem építési engedélyköteles. Az első építési tevékenységet is tartalmazó kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki ellenőr nyilatkozatát
arról, hogy a megvalósított beruházás nem építési engedély köteles, továbbá a papír (esetlegesen
elektronikus) alapú építési naplót vagy annak megfelelő kimutatást, ami tartalmazza a beépített
tételek megnevezését, mennyiségét és az Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) szerinti
kódját. Az ÉNGY kóddal nem rendelkező tételek esetében jelölni kell, hogy az érintett tétel külön
árajánlattal rendelkezik.

d) Napelemes rendszer kialakítása esetén a csatlakozási ponton az összesített – az inverter névleges
teljesítménye alapján – 50 kVA kiserőművi csatlakozási teljesítményt meg nem haladó napelemes
rendszerek, továbbá napkollektor esetében nem szükséges építésügyi és egyéb illetékes hatóság
által kiadott nyilatkozatot benyújtani (a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben
szereplő tervező által ellenjegyzett/aláírólappal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentáció
benyújtása ebben az esetben is szükséges).

e) Csak szereléssel járó technológiák beszerzése esetén (például: szellőzőrendszer elemeinek cseréje)
nem szükséges a hatósági szolgáltatás keretében megkért igazolást benyújtani arról, hogy a
tevékenység nem engedélyköteles. Továbbá e tevékenységek esetében elegendő technológiai leírás
és a megvalósítási helyet ábrázoló helyszínrajz, valamint vázrajz benyújtása, építészeti-műszaki
tervdokumentáció benyújtására nincs szükség.

f) Engedélyköteles építési tevékenység esetén legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési
igényléshez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt a hozzá
kapcsolódó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációval együtt.

g) Engedélyköteles építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a
kedvezményezett nevére szóló jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról,
hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-
kérelem vagy a használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelembenyújtására vonatkozó igazolás
csatolása szükséges. A záró kifizetési igénylés alapján a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül
mindaddig, amíg a kedvezményezett nem nyújtja be a jogerős engedélyt. Nem engedélyköteles
építési tevékenység esetén a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell a műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.

h) Amennyiben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján hatástanulmányt szükséges készíteni, úgy
az a kedvezményezett kötelessége, és legkésőbb az első kifizetési igényléshez csatolni kell.

i) Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási
kérelem benyújtásakor elegendő a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot
benyújtani. Amennyiben a támogatást igénylő a megvalósítandó projekt tekintetében rendelkezik
jogerős vízjogi engedéllyel, akkor ezt kell benyújtania a támogatási kérelemmel egyidejűleg. Meglévő
vízi létesítményre kiadott jogerős üzemeltetési engedélyben meghatározott azonos paraméterekre
történő felújítás, rekonstrukció esetében a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély megléte és
benyújtása szükséges.

j) Legkésőbb az első, vízi létesítmény megvalósításával kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni
kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős vízjogi létesítési engedélyt és a záradékolt építészeti-
műszaki tervdokumentációt, továbbá a záró kifizetési igényléshez a jogerős vízjogi üzemeltetési
és/vagy fennmaradási engedélyt, ennek hiányában az engedély-kérelem benyújtására vonatkozó
igazolást.

k) Nem vízjogi engedélyköteles tevékenység esetén a tervezői névjegyzékben szereplő megfelelő
jogosultsággal rendelkező tervezőnek a támogatási kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy a
tervezett beruházás nem vízjogi engedély köteles (4. számú melléklet), vagy a támogatási
kérelemhez csatolni szükséges az illetékes hatóság igazolását a nem engedélyköteles tevékenység
tekintetében. Az első nem vízjogi engedélyköteles tevékenységet is tartalmazó kifizetési kérelemhez
mellékelni kell a műszaki ellenőr nyilatkozatát arról, hogy a megvalósított beruházás nem vízjogi
engedély köteles.

l) Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által
visszaigazolt igénybejelentőt, vagy a szolgáltató által a HMKE létesítése tárgyában kiállított pályázati igazolást a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani, melynek dátuma legkésőbb a
hiánypótlás benyújtásának dátuma lehet.

Az első napelemes rendszer létesítésével kapcsolatos kifizetés feltétele a hálózati engedélyes
által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, amelyet az első napelemes rendszer létesítésével
kapcsolatos kifizetési igényléshez be kell nyújtani.

A záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte,
amelyet a záró kifizetési igényléshez be kell nyújtani.

m) Hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése esetén a támogatási kérelemhez elegendő a
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében és a hálózati engedélyes
üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelő, a hálózati engedélyes által a rendszerhasználó számára
kiadott, hálózati csatlakozási szerződés és/vagy a létrehozására vonatkozó ajánlat másolatának
benyújtása. ÉNGY szerinti bontású számlarészletező, engedélyezési eljárás megindítását igazoló
dokumentum, valamint hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentáció csatolása sem
ekkor, sem később nem szükséges. Amennyiben a hálózat kiépítése csatlakozási díj megfizetéséhez
kötött, úgy a támogatást igénylőnek egy nyilatkozatot is be kell nyújtania a támogatási kérelemhez.
Ebben a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell, hogy a 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 33. § (9)-
(10) bekezdései által biztosított esetleges visszatérítés támogatással lefedett, azzal arányos részéről
lemond. A támogatást igénylőnek igazolnia kell, hogy e nyilatkozatot az áramszolgáltató részére is
eljuttatta.

n) Amennyiben a kiépíteni kívánt napelemes rendszer műszaki, szakmai okok miatt nem helyezhető el a
fejlesztéssel érintett ingatlan területén, az a fejlesztéssel érintett ingatlannal szomszédos földön is
elhelyezhető. Ebben az esetben, a műszaki dokumentációban szükséges kitérni az eltérő elhelyezés
indokára, továbbá a támogatási kérelem benyújtásakor a szomszédos föld helyrajzi számát is
szükséges felvezetni a megvalósítási hely részletes adatai közé. A rendszer kizárólag a fejlesztéssel
érintett lovas létesítmény ellátását szolgálhatja.

Az n) pont szerint megvalósuló fejlesztések tekintetében a fejlesztéssel érintett ingatlannal
szomszédos föld esetében az ingatlan tulajdonosával kötött együttműködési megállapodást
szükséges benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként, amely tartalmazza

 • a fejleszteni kívánt ingatlan címét, helyrajzi számát;
 • a fejlesztéssel érintett ingatlannal szomszédos föld címét, helyrajzi számát;
  a szerződés tárgyát, és a birtokláshoz való jogot igazoló, vagy használatot biztosító
  jogcímet;
 • az ingatlanra telepített létesítmények mennyiségét és műszaki specifikációját;
  A szerződésben a fejlesztéssel érintett ingatlannal szomszédos föld tulajdonosainak nyilatkozata
  szükséges arról, hogy
 • hozzájárul a támogatási kérelemben szereplő projekt megvalósításához és a támogatási
  időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi
  aktiválásához, továbbá
 • az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
  A szerződésben rendelkezni kell a felek jogairól és kötelezettségeiről, amelyeknek összhangban kell
  állniuk az IH és a kedvezményezett között lefektetett jogokkal és kötelezettségekkel